ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

13 May 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
Startup Thailand League 2019

 

ทีม I’Rice (ข้าวคุณภาพจากโรงสีส่งตรงถึงร้านอาหารไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยระบบ Auto-Demand ผ่าน Rice storage tank IOT)

 

ทีม I’Rice มีสมาชิกทีม ดังนี้
1. นายวชิรโชติ ชูตะกูล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ
2. นายศุภวิชญ์ อินทนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ 
3. นางสาวช่อผกา สอนทา
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
4. นายธนิศร กองสังข์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ 
5. นายธนา ภาวนาธรรมสุข IE

 

ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากทีมการแข่งขันทั้งหมด 146 ทีม
ได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติม 20,000 บาท
ในการแข่งขัน
STARTUP THAILAND League 2019
ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

 

นอกจากนี้ยังมีทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
มูลค่าทีมละ 25,000 บาท ในการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ Startup Thailand League 2019 จำนวน 2 ทีม คือ

 

1. ทีม I’Rice (ข้าวคุณภาพจากโรงสีส่งตรงถึงร้านอาหารไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยระบบ Auto-Demand ผ่าน Rice storage tank IOT)

 

2. ทีม Smart contact (อุปกรณ์เชื่อมต่ออัจฉริยะ คู่หูเกษตรกรไทย ก้าวไปด้วยหัวใจ smart farm connect to the future ไปกับเรา smart contact)

 

ทีม Smart contact มีสมาชิกทีม ดังต่อไปนี้
1. นายรณพร บุญรัตน์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ 
2. นายวิรชัย เขื่อนแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ 
3. นายปวีณวัช นาถประชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ
4. นายธนภัทร โพธินาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
5. ธนกฤต ทองขำ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

 

ในโอกาสนี้ทางภาควิชาขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาภาควิชา ทุก ๆ คน ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน

 

ขอให้ความสำเร็จของน้อง ๆ ในคราวนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาภาควิชา
รุ่นถัด ๆ ไป ทุก ๆ คน ที่จะดำเนินรอยตามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับสังคม
และประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร