ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10

4 กุมภาพันธ์ 2019

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน
ที่ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10

 

ตามความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561

 

โดยมีรายนามคณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมและได้รับมอบเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้

  1. ผศ. ระพีพันธ์ แก้วอ่อน
  2. อ. โสภณ ผู้มีจรรยา
  3. อ. ภมร ศิลาพันธ์
  4. อ. จิรัฏฐ์ เหมือนชู
  5. อ. ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
  6. ผศ. ยุทธนา เจวจินดา
  7. อ. ชัยวุฒ ชูรักษ์
  8. ผศ. ชูเกียรติ สอดศรี
  9. อ. พรชัย เปลี่ยมทรัพย์
  10. อ. กัณธิดา พันธุ์เจริญ

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร