กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

13 May 2019

กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

STEP (Silpakorn0 Test of English Proficiency)
ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
(วังท่าพระและวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

 

และวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

 

โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ
รายละเอียดการสอบภาษาอังกฤษ

 

จึงประกาศมาเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 รับทราบโดยทั่วกัน

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร